Obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Provozovatel: Tomáš Sedláček

IČ: 00975141

se sídlem: Čimická 767/92, Praha 8, 181 00, Česká republika
kontaktní údaje: Tomáš Sedláček
email: info@keys2play.cz
telefon: +420 777 772 707 & +420 731 939 462

www.keys2play.cz


(dále jen „prodávající“)

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese keys2play.cz (dále je „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 • vyplněním objednávkového formuláře s registrací.

 

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je již uzavření smlouvy, jelikož se jedná o přijetí objednávky prodávajícím. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • Platební kartou přes zprostředkovatele GP Webpay (Glopal Payments s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10, IČ: 04235352, DIČ: CZ04235352)
 • Přes zprostředkovatele Paypal (2211 N 1st St San Jose, CA 95131 United States)
 • Odloženou platbou přes zprostředkovatele Twisto Payments (Újezd 450/40, Malá Strana 118 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 01615165 DIČ: CZ699005801)
  Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s.,
  IČ: 01615165, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,
  vložka 19085, se sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha
  1 (dále jen “Twisto”) na základě postoupení pohledávky na úhradu
  celkové kupní ceny s prodlouženou splatností na společnost
  Twisto, a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních
  podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.
   
  Kupující volbou služby Twisto prohlašuje, že je svéprávný a starší
  18 let a zároveň si je vědom toho, že služba platba “Twisto” je
  určena pouze osobám splňujícím uvedené požadavky.
   
  V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou
  Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je
  Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady
  na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.
   
  K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany
  Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího
  (písemným potvrzením zaslaným elektronickou poštou) a úhradou
  objednaného zboží či služby Kupujícím nebo využitím služby
  „Twisto“. Kupující bere na vědomí, že v případě využití služby
  “Twisto” je tato objednávka závazná a neslouží jako rezervace
  zboží či služeb.
   
  Kupující souhlasí s tím, že volbou služby Twisto v nákupním
  košíku Obchodníka a po následném schválení žádosti společností
  Twisto, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky
  služby „TWISTO “.
 • Bankovním převodem na č.ú 21886140/0600, kde variabilním symbolem je číslo objednávky.
 1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 3. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na emailovou adresu, kterou poskytl v objednávce a v případě registrovaného zákazníka zároveň na jeho zákaznický účet pod danou objednávku.
 1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží nejsou žádné. Doručení je automatické na emailovou adresu.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího a to nejpozději do 14 dnů od zaplacené objednávky.
 4. Kupující nabývá právo užívat hru po zaplacení celé kupní ceny za hru, včetně nákladů na dodání, nejdříve však doručením licence na email.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • Odstoupit od Kupní smlouvy podle odstavce 2. nelze ve vztahu k Produktu, který spočívá v dodávce digitálního obsahu jiným způsobem, než na hmotném nosiči (tj. byl dodán online), poté, co došlo k zobrazení příslušných licenčních klíčů (otevření daného emailu)Zákazníkem; zobrazením doručeného licenčního klíče se licenční klíč chápe jako použitý a Produkt jako spotřebovaný.
 1. Prodávající může udělat výjimku v odstoupení od kupní smlouvy, ale pouze za předpokladu, že uživatel podepíše prohlášení, že klíč nepoužil, pošle fotografie své knihovny z jedné z platforem. Možnost odstoupení od smlouvy je tak na benevolenci obchodu KEYS2PLAY.CZ a není to jeho povinností všem vyhovět. (nelze odstoupit ve chvíli, kdy jste produkt použili a tedy aktivovali). Jelikož se jedna o benevolenci obchodu KEYS2PLAY.CZ (zákon nepřikazuje u digitálních produktů vracet peníze. Produkt se stává podle zákona spotřebován ve chvíli, kdy je doručen na email, nikoliv kdy je aktivován), tak firma požaduje pro odstoupení důkazy, že klíč aktivován nebyl, čestné prohlášení, fotografie knihovny v účtu. Obchod se pak může dotázat platforem, kde je klíč určen k aktivaci, jestli k aktivaci nedošlo a následně vrátí peníze. V takovém případě bude klíč prodán jinému zákazníkovi a v případě, že bude aktivován, tak KEYS2PLAY.CZ má za to, že ho zákazník předtím aktivoval.

 

VII.

Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a lze licence aktivovat. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • je zboží v odpovídajícím množství
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě nefunkční licenční čísla musí kupující prodávajícímu předložit reklamační formulář a může požadovat:
 • výměnu klíče za nový.
 • nebo vrátit peníze

 

Obchod tuto skutečnost posoudí a napíše zákazníkovi v čem je problém a případně pokud se prokáže nefunkční klíč tak obchod poskytne peníze nebo nový klíč, podle toho, co zákazník zvolil. V případě, že zákazník vkládá klíč na špatnou platformu, bude o tomto informován.

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud licenční číslo nefunguje a zároveň poté, co dodá veškeré podklady k tomu, že licence nefunguje a to podle reklamačního formuláře, který je součásti emailu s licencemi.
 • pokud licenční číslo neaktivoval a tato skutečnost se potvrdí po následném prodeji jinému zákazníkovi.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil a tedy licenční číslo sám aktivoval.Tento důkaz následně poskytne daná platforma, která řekne, jestli klíč byl uplatněn po zakoupení.
 5. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 6. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

  

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

Reklamace

Zákonná záruka na námi prodávané nové zboží je 2 roky od zakoupení. 

 1. Aktivaci je nejlépe provést do 30 dnů od zakoupení. V případě nákupu na Vánoce, tak prodlužujeme dobu o 14 dní a tedy 14 dní od Vánoc máte možnost uplatnit reklamaci na vadný klíč, pokud by nešel aktivovat.
 2. Pokud klíč nebude aktivován podle 1. odstavce, tak má obchodník právo nevrátit peníze a ani neuznat reklamaci z toho důvodu, že je zde velké podezření na aktivací z jeho strany a vylákání druhého klíče zdarma.
 3. Prodejce má za to, že klíč doručuje obratem proto, aby byl produkt okamžitě aktivován a v případě Vánoc 14 dní po nich.
 4. Při podávání reklamace musí zákazník spolupracovat a poslat veškeré požadované fotografie, které jsou požadovány v reklamačním formuláři od obchodníka. V případě, že spolupracovat nebude, tak reklamace bude okamžitě zamítnuta.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 20.11.2021, poslední aktualizace 10.12.2021